PRIVACY-VERKLARING

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene aanwijzingen


De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?


De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Zijn contactgegevens zijn te vinden in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld, wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internet browser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment en gratis informatie te verkrijgen over de bron, de ontvangers en het doeleinden van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Bovendien hebt u het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen, onder het in het colofon vermelde adres voor deze en andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming.

Analyse-tools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in het volgende
privacyverklaring.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming


De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld.
Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. communicatie via e-mail) vatbaar kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de aansprakelijke partij

De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking op deze website ligt bij:

WEBER Verpackungen GmbH & Co. KG
Westerhaar 38 | D-58739 Wickede/Ruhr

Telefoon: +49 (0) 2377 80 99 0
E-mail: infonoSpam@die-tuetenmacher.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die  alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangenomen.

Thorsten Schröers | SAFE-PORT Consulting GmbH
Hülshoff-Str. 7 | D-59469 Ense

Telefoon: +49 (0) 29 38 977 978
E-mail: privacynoSpam@safe-port.de

Opmerking over de overdracht van gegevens naar de VS

Op onze website staan onder andere tools van bedrijven uit de VS. geïntegreerd. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens naar de USServer worden verzonden van de respectievelijke bedrijven. We wijzen erop dat de VS geen veilige derde landen zijn in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonlijke gegevens aan de veiligheidsautoriteiten te verstrekken, zonder dat u de betrokkene zou hiertegen juridische stappen kunnen ondernemen. Het kan dus niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten (bv. geheime diensten) uw gegevens op de Amerikaanse servers terugvinden gegevens voor monitoringdoeleinden, evaluatie en permanente opslag van de gegevens voor behalve. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informele kennisgeving per e-mail te sturen. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om in speciale gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 L E OF F DSGVO WORDT UITGEVOERD, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE, MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE WETTELIJKE BASIS TE BEPALEN, WAAROP ELKE  VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, KUNT U DEZE PRIVACYVERKLARING RAADPLEGEN. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN  TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DEZE RECLAME, MET INBEGRIP VAN DE PROFILERING, VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DEZE MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 LID 2 DSGVO).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij overtredingen van de DSGVO hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht, ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen of aan derden over te dragen. Indien u om de rechtstreekse overdracht van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt dan zal dit alleen gebeuren als dit technisch mogelijk is.

SSL- en/of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u ons als beheerder van de website stuurt, maakt deze website gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het vergrendelingspictogram in uw browserregel. Als de SSL- resp. TSL-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en rectificatie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en indien van toepassing, een recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over de persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat onder het colofon vermeld staat.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het vermelde adres in het colofon.

Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van rechtsvorderingen, heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering.
 •  Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend conform art. 21 lid 1 DSGVO, moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen.  Zolang niet is vastgesteld wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om een beperking van de gegevensverwerking te eisen.
 • Indien u de verwerking van persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan,  alleen met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU verwerkt worden.


Bezwaar tegen ongewenste e-mails

Wij maken bezwaar tegen het gebruik van de wettelijk verplichte gepubliceerde contactgegevens in het colofon, om ons ongevraagd reclame- en informatiemateriaal toe te zenden. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen, in geval ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

3. Gegevensregistratie op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden of tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (Session-Cookies) of permanent (permanent cookies) op uw apparaat. Session-Cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen, totdat u ze zelf verwijdert of totdat uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen, wanneer u onze site bezoekt (Third-Party-Cookies). Deze stellen ons of u in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten van derden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch gezien noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om reclame te tonen.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gevraagde functies uit te voeren (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies voor het meten van website bezoekers) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1f van de DSGVO, tenzij er een andere wettelijke basis wordt vermeld. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, is het opslaan van de betreffende cookies uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6 lid 1a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het gebruik van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u in het kader van deze privacyverklaring apart informeren en indien nodig uw toestemming vragen.

Cookie-toestemming met Usercentrics

Deze website gebruikt de cookie-consent-technology van Usercentrics om u toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw apparaat en om deze toestemming te documenteren in overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München.

website:
usercentrics.com/de/ (hierna "Usercentrics").

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonlijke gegevens aan Usercentrics doorgegeven:

 • uw toestemming(en) resp. de intrekking van uw toestemming(en)
 • uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website


Bovendien slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om aan u verleende toestemming te kunnen toewijzen resp. of te kunnen herroepen. De op deze manier verzamelde gegevens worden opgeslagen, totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Usercentrics cookie zelf verwijdert of totdat het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onverlet.

Usercentrics wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, onder c, van de DSGVO.

Overeenkomst voor orderverwerking

Wij hebben voor de orderverwerking een overeenkomst gesloten met Usercentrics. Dit is een overeenkomst dat door de wet op de gegevensbescherming wordt vereist en garandeert dat Usercentrics de persoonsgegevens van de bezoekers op onze website alleen in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO verwerkt.

Server log-bestanden

De aanbieder van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server log-bestanden, die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Dit zijn:

 • browser type / browser versie
 • het gebruikte besturingssysteem
 • verwijzende URL
 • hostnaam van de computer
 • tijdstip van het serveraanvraag
 • IP-adres


Er wordt geen compilatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen gemaakt.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van artikel 6, lid 1f van de DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website. Hiervoor moeten de server log-bestanden worden vastgelegd.

4 . Analysetools en reclame

Google analytics

Deze website gebruikt de functies van de webanalysedienst Google Analytics, aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1f van de DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid 1a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de beheerder van de website, die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser software te selecteren. Wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Verder heeft u de mogelijkheid om de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gekoppelde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google te verhinderen door de browser plugin te downloaden en te installeren, die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bezwaar tegen gegevensregistratie

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens registreert door op de volgende link te klikken. Er wordt een "opt-out"- cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken op deze site worden geregistreerd: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt  u in de privacyverklaring van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl


Overeenkomst gegevensverwerking

Wij hebben een overeenkomst met Google gesloten voor de gegevensverwerkingen en voeren de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig uit.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de "demografische kenmerken" functie van Google Analytics. Dit stelt ons in staat om rapporten te genereren, die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers op de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde advertenties van Google en van de bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment in de advertentie-instellingen van  uw Google-account uitschakelen of in het algemeen verbieden, dat Google Analytics uw gegevens verzamelt zoals beschreven in het gedeelte "bezwaar tegen gegevensregistratie".

Bewaartermijn van gegevens

Gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-Advertising-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Klik voor meer informatie op de volgende link:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nlGoogle Analytics Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google Ads en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met deze functie kunt u de advertentie doelgroep die met Google Analytics Remarketing is gecreëerd, koppelen aan de cross-device mogelijkheden van Google Ads en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen geïnteresseerde, gepersonaliseerde advertenties die op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag, ook op een ander apparaat (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Google zal uw web- en app-activiteit koppelen aan uw Google-account voor dit doel als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde advertenties worden weergegeven op elk apparaat dat u met uw Google-account aanmeldt.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-authentieke gebruikers-ID's die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om een doelgroep te definiëren en te creëren voor cross-device advertising.

U kunt zich permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertentie uit te schakelen, via deze link:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/De samenvatting van de in uw Google-account verzamelde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (art. 6 lid 1a DSGVO). Voor het verzamelen van gegevens die niet zijn samengevoegd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of bezwaar gemaakt heeft tegen de samenvoeging) is het verzamelen van gegevens gebaseerd op artikel 6, lid 1f van DSGVO. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de beheerder van de website belang heeft bij een geanonimiseerde analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de privacyverklaring van Google op:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nlGoogle Ads en Google Conversion-Tracking

Deze website gebruikt Google Ads. Google Ads is een online-advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

In het kader van Google Ads gebruiken we de zogenaamde conversie-tracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van de conversie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de browser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina?s van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd.

Elke Google Ads -klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet te traceren op de websites van Google Ads klanten. De informatie die verzameld wordt met behulp van de conversie-cookie, wordt gebruikt om conversie-statistieken te genereren voor Google Ads klanten, die gekozen hebben voor het bijhouden van de conversie. De klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers, dat op deze advertentie heeft geklikt en die worden doorgestuurd naar de website met een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u zich afmelden voor dit gebruik door de Google-Conversion-Tracking-Cookie op uw webbrowser onder de gebruikersinstellingen uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van de Conversion-Tracking-Statistieken.

De opslag van Conversion-Cookies en het gebruik van deze tracking tool zijn gebaseerd op art. 6 lid 1f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website alsook zijn advertentie te optimaliseren. Indien in een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking kunt u vinden in de privacyverklaring van Google.
https://policies.google.com/privacy?hl=nl


U kunt uw browser zo instellen, dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen evenals het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van een browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

Gebruik van SalesViewer® technologie

Op deze website wordt de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH gebruikt om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder (Art. 6 para.1 lit.f DSGVO).

Daartoe wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens en het bijbehorende gebruik te verzamelen. De gegevens die met deze technologie worden verzameld, worden gecodeerd met een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (hashing genoemd). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

De in het kader van Salesviewer opgeslagen gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door op deze link https://www.salesviewer.com/en/opt-out te klikken, om te voorkomen dat SalesViewer® in de toekomst gegevens verzamelt binnen deze website. Dit zal een opt-out cookie voor deze website op uw apparaat plaatsen. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.5. Nieuwsbrieven

Nieuwsbriefgegevens


Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De gegevens die bij de aanmelding voor een nieuwsbrief worden ingevuld, worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons voor de aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekt, worden door ons of door de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en na opzegging van de nieuwsbrief van de distributielijst van de nieuwsbrief wordt verwijderd. Gegevens die door ons voor ander doeleinden worden opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u van de distributielijst van de nieuwsbrief bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de e-mailmarketingdienst op een black list worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de black list worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke eisen voor het versturen van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1f DSGVO). De opslag in de black list is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

Rapidmail

Deze website gebruikt Rapidmail voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Duitsland.

Rapidmail is een dienstverlener, waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Rapidmail in Duitsland.

Als u niet wilt, dat Rapidmail uw gegevens analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien we in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. U kunt zich ook direct op de website afmelden.

Ten behoeve van de analyse bevatten de e-mails die met Rapidmail worden verzonden een zogenaamde "tracking pixel", die verbinding maakt met de Rapidmail-servers wanneer een mail wordt geopend. Op deze manier kan worden bepaald of er een nieuwsbrief is geopend.

Verder kunnen we via Rapidmail bepalen of en welke links in de nieuwsbrief worden aangeklikt. Alle links in de e-mail zijn zogenaamde tracking-links, die gebruikt kunnen worden om uw klikken te tellen.

Voor meer informatie over de analyse functies van Rapidmail vindt u in de volgende link:
https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken

Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Bewaartermijn

De door u verstrekte gegevens voor de toezending van de nieuwsbrieven worden door ons of door de e-mailmarketingdienst opgeslagen, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief . De gegevens worden van de distributielijst verwijderd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u van de distributielijst van de nieuwsbrief bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de e-mailmarketingdienst op een black list worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de black list worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke eisen voor het versturen van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1f DSGVO). De opslag in de black list is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op de website van Rapidmail: https://www.rapidmail.de/datensicherheit


Overeenkomst over gegevensverwerking

Wij hebben met Rapidmail een overeenkomst gesloten, waarin wij Rapidmail verplichten, de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden te geven. Deze overeenkomst kan op de volgende link ingezien worden:
https://de.rapidmail.wiki/files/adv/muster-auftragsdatenverarbeitung.pdf


6. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming
Deze website integreert video's van YouTube. De beheerder van deze website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de geavanceerde privacymodus. Volgens YouTube betekent deze modus, dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat, voordat ze de video bekijken. De geavanceerde privacymodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs het delen van informatie met YouTube-partners uit. Of u nu een video bekijkt of niet, YouTube maakt bijvoorbeeld verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Deze vertelt de YouTube-server, welke pagina u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan. Deze cookies stellen YouTube in staat om informatie te verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om video statistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat, totdat u ze verwijdert.

Als een YouTube-video eenmaal is gelanceerd, kan deze verdere gegevensverwerking in gang zetten waarover wij geen controle hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 f van de DSGVO. Indien een bijbehorende toestemming is gevraagd, is de verwerking uitsluitend gebaseerd op art. 6 lid 1a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de gegevensbescherming op YouTube is te vinden in hun privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nlGoogle Maps

Deze website gebruikt via een API de kaartendienst van Google Maps. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. De beheerder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een eenvoudige vindbaarheid van de plaatsen, die wij op de website aangeven. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1f van de DSGVO. Indien een bijbehorende  toestemming is gevraagd, is de verwerking uitsluitend gebaseerd op art. 6 lid 1a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl


Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker op de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch, zodra de bezoeker van de website de site betreedt. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, tijd die de gebruiker op de website doorbrengt of door de gebruiker geïnitieerde cursorbewegingen). De gegevens die tijdens deze analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden niet over de analyse geïnformeerd.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1f van de DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de bescherming van zijn online aanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien een bijbehorende toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1a van de DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in de privacyverklaring van Google en de Google gebruiksvoorwaarden onder de volgende links: policies.google.com/privacy en https://policies.google.com/terms


7. Eigen diensten

Behandeling van sollicitatiegegevens

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens het sollicitatieproces worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van gegevensregistratie

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens de sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit nodig is om te kunnen beslissen over het aangaan van een arbeidsrelatie. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG-neu naar het Duitse recht (Totstandbrenging van een arbeidsrechtelijke verhouding), art. 6 lid 1b DSGVO (algemene voorbereiding contract) en - indien u toestemming heeft gegeven - art. 6 lid 1a DSGVO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonlijke gegevens alleen doorgegeven aan personen, die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u ingediende gegevens opgeslagen in onze verwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG-neu en art. 6 lid 1b DSGVO ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Indien wij niet in staat zijn om u een baan aan te bieden of dat u de baan afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de gegevens, die u bij ons heeft ingediend tot 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1f DSGVO). De gegevens worden dan gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten worden vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de
gegevens na afloop van 6 maanden nodig zijn (bijvoorbeeld als gevolg van een dreigend of hangend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist als het doel voor verdere opslag niet meer van toepassing is.

Een langere bewaartermijn kan ook plaatsvinden als u toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1a DSGVO) of als wettelijke bewaarverplichtingen het wissen verhinderen.

Opname sollicitatie-pool

Als wij u geen baan aanbieden, bestaat de mogelijkheid om u in onze pool van kandidaten op te nemen. Als u wordt opgenomen, worden alle documenten en gegevens van uw sollicitatie naar de sollicitatie-pool gestuurd, zodat wij in geval van een passende vacature contact met u kunnen opnemen.

De opname in de sollicitatie-pool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 a DSGVO). Deze toestemming is vrijwillig en heeft geen betrekking op de lopende sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens onherroepelijk uit de pool van kandidaten verwijderd, tenzij er wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.
De gegevens van de sollicitatie-pool worden uiterlijk 2 jaar na het verlenen van de toestemming onherroepelijk gewist.
 

top